Termal Kaplıcaları -> Termal Kaplıcaları en az üç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihçilere göre şifalı sular MÖ 2000’Li yıllarda meydana gelen bir zelzele neticesinde keşfedilir. Antik çağlardan günümüze kaplıcaların bulun­duğu bölge Pythia, Pylai, Hinopolis gibi birçok farklı adla anılır. Osmanlılar döneminde buraya kaplıcalarından do­layı “hamam” ya da “dağ hamamı” denir.

Arkeolojik bulgulara göre Termaldeki ilk ciddi imar çalış­maları, Konstantin ve Justinianus gibi Doğu Roma İmpa­ratorları tarafından yapılır. Osmanlı Sultanlarının bazıları da fasılalarla buradaki eserleri restore ettirip yanlarına yenilerini yaptırırlar. Termal’in eksiksiz bir sanat eseri olarak ele alınıp yeniden yorumlanması Atatürk sayesin­de olur. Atatürk Termali yazlık başkent olarak benimser, yolarını yaptırır, her türlü keşif ve onarım faaliyetine des­tek verir.

Yalova muhteşem tabiatı ve zengin kaynaklarıyla büyük bir şifa merkezidir ve geleceğin su şehri olmaya adaydır.

Yapılan tıbbî tahliller, Termal Kaplıcalarının suyunun şu hastalık ve rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olduğunu göstermiştir: Bütün Romatizma şikayetleri, dolaşım sis­temi rahatsızlıkları, kırık şekilleri, idrar yolları ve safra kesesi taşları rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, kadın has­talıkları, umumî sinir sistemi rahatsızlıkları, siyatik ve her türlü nevralji rahatsızlıkları, çeşitli felçler, adale has­talıkları ve Atrofileri.

Armutlu Kaplıcaları -> Yalova’nın kaplıcalarıyla anılan bir diğer ilçesi Armutludur. Armutlu Kaplıcaları Yalova yolunun 3. kilometresinde, vadinin yüksekçe bir sırtından neşet ederler. Termal Kaplıcalarından sonra keşfedilmiş olmakla birlikte Bizans d ön em in den beri varlığı bilinmekte ve sularından yararlanılmaktadır. Termal Kaplıcalarına nazaran denize daha yakındır. Bu yakınlık deniz ve kaplıca keyiflerinin birarada yaşanmasına imkan tanımaktadır, içerisinde doğduğu ormanların gürlüğü ve manzarasının güzelliği Armutlu kaplıcalarının dinlendiriciliğini artırır.

Armutlu kaplıcalarının suyu ülkemizdeki radyoaktivitesi en yüksek olan kaplıca suyudur. Sıcaklığı 57 santigrat de­rece ile 73 santigrat derece arasında değişir. Kaplıcalar­dan banyo, içme ve solunum gibi farklı yollarla yararlanı­labilir. Bölgedeki birçok kaynağın en önemlileri Küpeli ve Hamam’dır.

Çevresinde kurulan turistik tesis ve otel gibi işletmeler sayesinde Armutlu Kaplıcaları geniş bir insan kitlesine hizmet sunmaktadır. Son yıllarda bu tesislere devremülkler de eklenmiştir. Çok sayıda devremülk inşa edilmiş, kaplıcaların suyu evlerin içerisine taşınmıştır. Denizin, kaplıcaların ve çeşitli bitki örtüsünün uyumu Armutlunun giderek daha çok insan tarafından ziyaret edilmesine se­bep olmaktadır.